Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRYFTEC Embedded Systems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 38, w Szczecinie (71-627), telefon + 48 91 85 11 660, reprezentowany przez Jerzego Pieścikowskiego.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 22(1) par. 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia)

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji nie dłużej niż przez 3 miesiące od ich udostępnienia.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania informacji o ich przetwarzaniu oraz prawo sprostowania nieprawidłowych danych i uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu na przetwarzanie, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.