Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gryftec Embedded Systems Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 38, w Szczecinie (71-627), reprezentowany przez Jerzego Pieścikowskiego

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia)

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będzie dział HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.