Targi pracy Wydział Informatyki ZUT

Spotkaj się z nami. R@bbIT 2019

28/03/2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w szóstej edycji konferencji r@bbIT, która odbędzie się w przyszłą środę tj. 03 kwietnia 2019 roku na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
W ramach konferencji odbędą się również Targi Pracy IT, największe tego typu wydarzenie w branży IT w Szczecinie. To doskonała okazja, aby spotkać się z nami osobiście, zapoznać się z nowinkami technologicznymi oraz porozmawiać z o wymaganiach stawianych kandydatom, a także zostawić swoje CV.

Przyjdź – Zobacz – Zaplanuj z nami swoją karierę.

 

Nagroda specjalna firmy GRYFTEC

11/01/2019

W dniu 11.01.2019 roku w audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów.
Firma GRYFTEC Embedded Systems ufundowała nagrodę specjalną za najlepszą pracę dyplomową na studiach pierwszego stopnia.
Nagroda trafiła do rąk Pani inż. Eweliny Chołodowicz, absolwentki kierunku Automatyka i Robotyka za pracę pt. “Sterowanie wahadłem Furuty”. Wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla odniesionych sukcesów, wiedzy oraz zaangażowania Pani Eweliny w naukę. Jesteśmy przekonani, że tak ambitna osoba z powodzeniem będzie pracować nad dalszym rozwojem, osiągając zamierzone cele.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wybitnych wyników w nauce i życzymy dalszego rozwoju i satysfakcji z podejmowania kolejnych przedsięwzięć.

czytaj dalej

Wykład na Wydziale Elektrycznym ZUT

11/12/2018

Dnia 10 grud­nia 2018 r. na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w ramach obu­stron­nej współ­pracy, odbył się wykład pod tytułem: Archi­tek­tura opro­gra­mo­wa­nia w sys­te­mach wbu­do­wa­nych na przy­kła­dzie AUTOSAR.

Wykład przy­bli­żył stu­den­tom zagad­nie­nia zwią­zane z Automotive Open System Archi­tec­ture RunTime Envi­ron­ment. Punk­tem wyj­ścia do tematu jest pro­ble­m zło­żo­no­ści dzi­siej­szych pojaz­dów, jak rów­nież potrzeba stan­da­ry­za­cji pro­cesu wytwa­rza­nia modu­łów elek­tro­nicz­nych dla branży auto­mo­tive.

Z pew­no­ścią nie jest to ostat­nie tego typu spo­tka­nie. Zamie­rzamy kon­ty­nu­ować naszą współ­pracę w zakre­sie sze­roko poję­tej dydak­tyki. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej stronie.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Archi­tek­tura opro­gra­mo­wa­nia w sys­te­mach wbu­do­wa­nych na przy­kła­dzie AUTOSAR

czytaj dalej

Embedded World 2019

23/10/2018

Miło nam poinformować, iż w przyszłym roku już po raz czwarty firma GRYFTEC weźmie udział w największych targach w branży, Embedded World 2019. Targi odbędą się w Norymberdze w terminie 26-28.02.2019.

Jest to największe i zarazem najważniejsze miejsce do spotkań dla jednego z najbardziej innowacyjnych i szybko rozwijających się sektorów. Najnowsze osiągnięcia i innowacje, spotkania biznesowe oraz konferencje staną się dla nas punktem wyjścia do dalszych działań. Ponad 32.000 odwiedzających z 78 krajów uczestniczyło w poprzedniej edycji tego wydarzenia. Liczymy, że przyszłoroczne targi okażą się jeszcze większym sukcesem.

Serdecznie zapraszamy klientów i partnerów oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska firmowego. Hala 4, stanowisko 4- 616.

Embedded World 2019

Certyfikat ISO 9001:2015

05/09/2018

Firma GRYFTEC otrzymała certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Po blisko roku przygotowań audytorzy akredytowanej jednostki certyfikującej DEKRA pozytywnie ocenili przygotowanie firmy oraz wdrożenie systemu zarządzania przyznając naszej firmie międzynarodowy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015.
Jest to wynik wieloletnich działań mających na celu usystematyzowanie wewnętrznych procesów oraz konsekwencji w dbałości o oferowane standardy. To kolejny ważny krok dla naszej firmy, nobilitacja i zarazem bodziec do dalszej pracy i ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzięki przestrzeganiu wdrożonych procesów dostarczamy naszym partnerom niezmienną efektywność i stabilizację biznesową.

Quality management -ISO certificate