Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa

04/07/2019

Niniejszym informujemy,  iż  w dniu 01.07.2019 r. nastąpiła zmiana formy prawnej firmy na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskutek przekształceń zmianie uległa także nazwa firmy.

Nowe dane spółki:
GRYFTEC Embedded Systems Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 38
71-627 Szczecin

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000792417.

REGON 383771077
NIP 8513239259

Zgodnie z art. 5842 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zatem z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Prosimy o odnotowanie opisanej zmiany w Państwa rejestrach
i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie korespondencji z uwzględnieniem nowych danych spółki.