Wykład na Wydziale Elektrycznym ZUT

11/12/2018

Dnia 10 grud­nia 2018 r. na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w ramach obu­stron­nej współ­pracy, odbył się wykład pod tytułem: Archi­tek­tura opro­gra­mo­wa­nia w sys­te­mach wbu­do­wa­nych na przy­kła­dzie AUTOSAR.

Wykład przy­bli­żył stu­den­tom zagad­nie­nia zwią­zane z Automotive Open System Archi­tec­ture RunTime Envi­ron­ment. Punk­tem wyj­ścia do tematu jest pro­ble­m zło­żo­no­ści dzi­siej­szych pojaz­dów, jak rów­nież potrzeba stan­da­ry­za­cji pro­cesu wytwa­rza­nia modu­łów elek­tro­nicz­nych dla branży auto­mo­tive.

Z pew­no­ścią nie jest to ostat­nie tego typu spo­tka­nie. Zamie­rzamy kon­ty­nu­ować naszą współ­pracę w zakre­sie sze­roko poję­tej dydak­tyki. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej stronie.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Archi­tek­tura opro­gra­mo­wa­nia w sys­te­mach wbu­do­wa­nych na przy­kła­dzie AUTOSAR

czytaj dalej