Embedded World 2023

28/11/2022

Po dłu­giej prze­rwie spo­wo­do­wa­nej pandemią Covid-19, wznawiamy swój udział w targach Embed­ded World.
Zaw­sze chęt­nie wra­camy w to miej­sce i cie­szymy się z kolej­nej moż­li­wo­ści bycia czę­ścią tego nie­zwy­kłego wyda­rze­nia.

Targi Embed­ded World to jedno z naj­więk­szych wyda­rzeń tech­no­lo­gicz­nych w Euro­pie, cie­szące się ogromną popu­lar­no­ścią zarówno wśród wystaw­ców, jak i odwie­dza­ją­cych. Kierowane jest zarówno do specjalistów z branży, dystrybutorów, producentów, jak również studentów.
Prezentowane są tu nowe produkty i rozwiązania technologiczne. To idealne miejsce do wymiany wie­dzy i doświad­czeń z ekspertami oraz roz­wi­ja­nia nowych pomy­słów na przy­szłość.

Już dziś serdecznie zapraszamy na nasze stoisko 4-501b w hali numer 4.
Spotkaj się z nami 14–16 Marca 2023 w Cen­trum Wysta­wien­ni­czym w Norym­ber­dze, na naj­więk­szym wyda­rze­niu w branży embedded.