17. Środkowopomorskie Targi Pracy 2019

15/03/2019

Już po raz trzeci będziemy mieli okazję spotkać się zarówno ze studentami, jak i absolwentami Politechniki Koszalińskiej poszukującymi zatrudniania w branży IT.
Targi pracy organizowane są przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej i co rok przyciągają coraz większe grono zainteresowanych. Jest to doskonały sposób na bezpośredni kontakt w jednym miejscu wielu pracodawców z osobami poszukującymi pracy.

Wydarzenie odbędzie się 21.03.2019 r. w godz. 11.00-15.00 w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzin naszego stoiska i rozmowy z przedstawicielami naszej firmy.

Targi Embedded World 2019

07/03/2019

Już po raz czwarty nasza firma uczestniczyła w branżowych targach Embedded World 2019, ale tym razem byliśmy zdumieni frekwencją. Około 31,000 odwiedzających i 1,117 firm z całego świata, to zaskakujący wynik.

Mieliśmy okazję poznać wiele ciekawych osób i odbyć mnóstwo interesujących rozmów dotycznych oferowanych usług. Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom będziemy mogli nawiązać nowe relacje biznesowe i podzielić się naszą wiedzą oraz doświadczeniem.

To doskonała okazja, aby zaprezentować nasze umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia w sektorze embedded oraz aby zapoznać się z najnowszymi trendami z których będziemy mogli korzystać w przyszłości.

Dziękuję tym wszystkim, z którymi mieliśmy okazję się spotkać i wymienić kilka słów.

Nagroda specjalna firmy Gryftec

11/01/2019

W dniu 11.01.2019 roku w audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego w budynku Wydziału Elektrycznego ZUT odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów.
Firma Gryftec Embedded Systems ufundowała nagrodę specjalną za najlepszą pracę dyplomową na studiach pierwszego stopnia.
Nagroda trafiła do rąk Pani inż. Eweliny Chołodowicz, absolwentki kierunku Automatyka i Robotyka za pracę pt. “Sterowanie wahadłem Furuty”. Wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla odniesionych sukcesów, wiedzy oraz zaangażowania Pani Eweliny w naukę. Jesteśmy przekonani, że tak ambitna osoba z powodzeniem będzie pracować nad dalszym rozwojem osiągając zamierzone cele.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wybitnych wyników w nauce i życzymy dalszego rozwoju i satysfakcji z podejmowania kolejnych przedsięwzięć.


 

 
czytaj dalej

Wykład na Wydziale Elektrycznym ZUT

11/12/2018

Dnia 10 grud­nia 2018 r. na Wydziale Elek­trycz­nym w ramach obu­stron­nej współ­pracy odbył się wykład pod tytułem: Archi­tek­tura opro­gra­mo­wa­nia w sys­te­mach wbu­do­wa­nych na przy­kła­dzie AUTOSAR.
Wykład przy­bli­żył stu­den­tom zagad­nie­nia zwią­zane z AUTOMo­tive Open System Archi­tec­ture RunTime Envi­ron­ment. Punk­tem wyj­ścia do tematu jest pro­ble­m zło­żo­no­ści dzi­siej­szych pojaz­dów jak rów­nież potrzeba stan­da­ry­za­cji pro­cesu wytwa­rza­nia modu­łów elek­tro­nicz­nych dla branży auto­mo­tive.

Z pew­no­ścią nie jest to ostat­nie tego typu spo­tka­nie. Zamie­rzamy kon­ty­nu­ować naszą współ­pracę w zakre­sie sze­roko poję­tej dydak­tyki. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej stronie.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

czytaj dalej

IT Academic day

04/12/2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym cyklu konferencji informatycznych organizowanych przez studentów z grupy .NET i IT.

Nasza firma po raz kolejny zaprezentuje swoją ofertę dotyczącą zarówno zatrudnienia na wybrane stanowiska pracy jak i praktyki studenckie. Jest to doskonała okazja, żeby spotkać się z nami osobiście i porozmawiać jak wygląda praca w naszej firmie.
Zapraszamy wszystkich pasjonatów informatyki oraz osoby szukające informacji na temat naszych usług oraz warunków współpracy.

Spotykamy się w przyszły wtorek tj. 11.12.2018 na Wydziale Informatyki ZUT, ul. Żołnierska 52
Szczegóły wydarzenia w tym agenda na stronie:
http://www.itad.zut.edu.pl/