Wykład na Wydziale Elektrycznym ZUT

11/12/2018

Dnia 10 grud­nia 2018 r. na Wydziale Elek­trycz­nym w ramach obu­stron­nej współ­pracy odbył się wykład pod tytułem: Archi­tek­tura opro­gra­mo­wa­nia w sys­te­mach wbu­do­wa­nych na przy­kła­dzie AUTOSAR.
Wykład przy­bli­żył stu­den­tom zagad­nie­nia zwią­zane z AUTOMo­tive Open System Archi­tec­ture RunTime Envi­ron­ment. Punk­tem wyj­ścia do tematu jest pro­ble­m zło­żo­no­ści dzi­siej­szych pojaz­dów jak rów­nież potrzeba stan­da­ry­za­cji pro­cesu wytwa­rza­nia modu­łów elek­tro­nicz­nych dla branży auto­mo­tive.

Z pew­no­ścią nie jest to ostat­nie tego typu spo­tka­nie. Zamie­rzamy kon­ty­nu­ować naszą współ­pracę w zakre­sie sze­roko poję­tej dydak­tyki. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej stronie.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

czytaj dalej

IT Academic day

04/12/2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym cyklu konferencji informatycznych organizowanych przez studentów z grupy .NET i IT.

Nasza firma po raz kolejny zaprezentuje swoją ofertę dotyczącą zarówno zatrudnienia na wybrane stanowiska pracy jak i praktyki studenckie. Jest to doskonała okazja, żeby spotkać się z nami osobiście i porozmawiać jak wygląda praca w naszej firmie.
Zapraszamy wszystkich pasjonatów informatyki oraz osoby szukające informacji na temat naszych usług oraz warunków współpracy.

Spotykamy się w przyszły wtorek tj. 11.12.2018 na Wydziale Informatyki ZUT, ul. Żołnierska 52
Szczegóły wydarzenia w tym agenda na stronie:
http://www.itad.zut.edu.pl/

 

Embedded World 2019

23/10/2018

Miło nam poinformować, iż w przyszłym roku już po raz czwarty firma Gryftec weźmie udział w największych targach w branży, Embedded World 2019. Targi odbędą się w Norymberdze w terminie 26-28.02.2019.

Jest to największe i zarazem najważniejsze miejsce do spotkań dla jednego z najbardziej innowacyjnych i szybko rozwijających się sektorów. Najnowsze osiągnięcia i innowacje, spotkania biznesowe oraz konferencje staną się dla nas punktem wyjścia do dalszych działań. Ponad 32.000 odwiedzających z 78 krajów uczestniczyło w poprzedniej edycji tego wydarzenia. Liczymy, że przyszłoroczne targi okażą się jeszcze większym sukcesem.

Serdecznie zapraszamy klientów i partnerów oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego stoiska firmowego. Hala 4, stanowisko 4- 616.

Certyfikat ISO 9001:2015

05/09/2018

Firma Gryftec otrzymała certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Po blisko roku przygotowań audytorzy akredytowanej jednostki certyfikującej DEKRA pozytywnie ocenili przygotowanie firmy oraz wdrożenie systemu zarządzania przyznając naszej firmie międzynarodowy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015.
Jest to wynik wieloletnich działań mających na celu usystematyzowanie wewnętrznych procesów oraz konsekwencji w dbałości o oferowane standardy. To kolejny ważny krok dla naszej firmy, nobilitacja i zarazem bodziec do dalszej pracy i ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzięki przestrzeganiu wdrożonych procesów dostarczamy naszym partnerom niezmienną efektywność i stabilizację biznesową.

Zakończenie działalności szkoleniowej

04/09/2018

Informujemy, iż z początkiem października nasza firma wycofuje się
z działalności szkoleniowej.

W związku z realizacją strategicznych projektów dla klientów korporacyjnych pragniemy skupić uwagę i skierować nasz potencjał w tym kierunku.
Serdecznie dziękujemy zarówno uczestnikom naszych szkoleń jak również trenerom prowadzącym za poświęcony czas i wieloletnie zaangażowanie w działalność szkoleniową.